uzgodniony w dniu 27 lipca 2022 r. pomiędzy łączącymi się spółkami:

Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie (Spółka Przejmująca) oraz

HYDROKOP sp. z o.o. (dawniej Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) z siedzibą w Chrzanowie (Spółka Przejmowana)

 

I.         Oznaczenie spółek uczestniczących w połączeniu:

Połączeniu podlegać będą spółki:

 

Spółka Przejmująca:

Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie (adres: ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000284453, REGON: 120506488, NIP: 6282164890, kapitał zakładowy: 50.000 zł

 

Spółka Przejmowana:

HYDROKOP Sp. z o.o. (dawniej Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) z siedzibą w Chrzanowie (adres: ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000958709, REGON: 365214882, NIP: 6282267271, kapitał zakładowy: 50.000 zł

 

II.         Warunki połączenia:

1.   Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

2.   Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został ustalony w sposób umowny i wynosi 1:1, czyli za jeden udział Spółki Przejmowanej wspólnik tej spółki obejmie jeden udział Spółki Przejmującej. Powyższe oznacza, że każdy wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za każdy 1 (jeden) udział w tej spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) otrzyma 1 (jeden) udział w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

3.   Wskutek połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 100.000 zł (sto tysięcy złotych), tj. o kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze utworzenia nowych udziałów w liczbie 1000 (tysiąc) o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy (dalej: Udziały z Połączenia).

4.   Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.

5.   Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wspólnikom Spółki Przejmowanej wydane według stanu na dzień połączenia, to jest dnia wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej, z zastosowaniem stosunku wymiany udziałów określonego w pkt 2 (zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej).

6.   Wskutek zastosowania stosunku wymiany udziałów określonego w pkt 2 poszczególni Wspólnicy otrzymają:

a)   Wspólnik Wiesław Pamuła, posiadający 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów w Spółce Przejmowanej, otrzyma 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) Udziałów z Połączenia;

b)   Wspólnik Damian Pamuła, posiadający 125 (słownie: sto dwadzieścia pięć) udziałów w Spółce Przejmowanej, otrzyma 125 (słownie: sto dwadzieścia pięć) Udziałów z Połączenia;

c)   Wspólnik Jacek Dereszowski, posiadający 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów w Spółce Przejmowanej, otrzyma 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) Udziałów z Połączenia;

d)   Wspólnik Filip Dereszowski, posiadający 125 (słownie: sto dwadzieścia pięć) udziałów w Spółce Przejmowanej, otrzyma 125 (słownie: sto dwadzieścia pięć) Udziałów z Połączenia;

e)   Wspólnik Maciej Pamuła, posiadający 125 (słownie: sto dwadzieścia pięć) udziałów w Spółce Przejmowanej, otrzyma 125 (słownie: sto dwadzieścia pięć) Udziałów z Połączenia;

f)     Wspólnik Ewa Dereszowska, posiadająca 125 (słownie: sto dwadzieścia pięć) udziałów w Spółce Przejmowanej, otrzyma 125 (słownie: sto dwadzieścia pięć) Udziałów z Połączenia.

7.   Nowe udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia.

8.   Spółki uzgadniają, że w wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

 

III.         Załączniki:

Załącznik nr 1: projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu ze Spółką Przejmowaną

Załącznik nr 2: projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu ze Spółką Przejmującą

Załącznik nr 3: projekt zmian umowy Spółki Przejmującej

Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1.06.2022 r.

Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.06.2022 r.

Załącznik nr 6: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.06.2022 r.

 

Niniejszy Plan połączenia został sporządzony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla jednym dla każdej z łączących się spółek.

 


Plan połączenia spółek z dnia 27.07.2022 HYDROKOP.pdf