Usługi górnicze dla kopalń węgla kamiennego:

 • Drążenie wyrobisk górniczych przy pomocy kombajnów chodnikowych i środków strzałowych

 • Przebudowy wyrobisk górniczych

 • Wykonywanie skrzyżowań wyrobisk górniczych wg indywidualnych technologii

 • Zabudowy i demontaże przenośników taśmowych i zgrzebłowych

 • Zabudowy i demontaże rurociągów

 • Wszelkie inne roboty pomocnicze związane z ruchem zakładu górniczego

Usługi górnicze dla kopalń rud:

 • Drążenie wyrobisk górniczych z użyciem środków strzałowych przy użyciu własnego sprzętu (wozy wiertniczo-kotwiące, ładowarki kołowe, itp.)

 • Przebudowy wyrobisk górniczych i skrzyżowań

Usługi dla kopalń soli:

 • Zabezpieczanie zabytkowych komór podziemnych

 • Odtwarzanie i rekonstrukcja zabytkowych wyrobisk chodnikowych

 • Wymiana i odtwarzanie zabytkowej infrastruktury podziemnej

Roboty szybowe:

 • Remonty zbrojenia szybowego

 • Remonty obudowy szybowej

 • Remonty urządzeń przyszybowych

 • Zabudowa i likwidacja rurociągów w szybach

 • Likwidacja szybów

Usługi na powierzchni zakładów górniczych:

 • Obsługa zwałowisk i hałd przy użyciu własnego sprzętu

Zarządzanie zasobami ludzkimi – wynajem siły roboczej.

Szkolenia wstępne i okresowe oraz kursy w zakresie:

 • Szkolenia wstępne i okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w zakładach górniczych

 • Szkolenia wstępne i okresowe BHP osób kierujących pracownikami w zakładach górniczych

 • Szkolenia wstępne i okresowe BHP pracowników na stanowiskach robotniczych zatrudnionych na powierzchni zakładów górniczych

 • Szkolenia wstępne i okresowe BHP pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych zatrudnionych na powierzchni zakładów górniczych

 • Kurs instruktorów szkolenia wewnątrzzakładowego w zakładach górniczych

 • Kurs sanitariuszy (udzielania pomocy przedlekarskiej) w zakładach górniczych

 • Kurs obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych w zakładach górniczych

 • Kurs obsługi kołowrotów w zakładach górniczych

 • Kurs górników rabunkarzy w podziemnych zakładach górniczych

 • Kurs górników strzałowych w podziemnych zakładach górniczych

 • Kurs górników i ślusarzy do obsługi zmechanizowanych obudów ścianowych
  w podziemnych zakładach górniczych

 • Kurs ślusarzy uprawnionych do remontu urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych

Serwis maszyn i urządzeń górniczych.

Specjalistyczne roboty budowlane wykonywane metodami górniczymi.

Dla wykonywanych robót opracowujemy projekty
techniczno-technologiczne.