Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  HYDROKOP Sp. z o.o. z siedzibą w 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 73
2) inspektorem ochrony danych w  HYDROKOP Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Waligóra – e-mail: iodo@hydrokop.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji, realizacji umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie  HYDROKOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .
5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: NIE DOTYCZY
*wybrać odpowiednią podstawę:
1. Na podstawie decyzji Komisji Europejskie stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony … (*wskazać odpowiednią decyzję)
2. W tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji niemniej dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą:
a) prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi w postaci …(*wskazać jakiego);
b) wiążących reguł korporacyjnych … (*wskazać jakie) zatwierdzonych przez GIODO;
c) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską … (*wskazać jakie);
d) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez GIODO i zatwierdzonych przez Komisję Europejską (* wskazać jakie);
e) zatwierdzonego przez GIODO kodeksu postępowania (*wskazać jakiego);
f) certyfikatu ochrony danych osobowych (*wskazać jakiego);
g) zezwolenia GIODO na klauzule umowne … (*klauzule umowne między ADO lub procesorem a ADO, procesorem lub odbiorcą danych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej);
h) zezwolenia GIODO na postanowienia administracyjne między organami lub podmiotami publicznymi.
Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego … (*wskazać sposób uzyskania kopii danych lub miejsce udostępnienia danych)
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przyjęty ustawowo dot. aktów pracowniczych oraz księgowych.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach … , konsekwencją takiego przetwarzania będzie … (*należy wskazać istotne informacje o zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz informacje o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Np. w jaki sposób będą oceniane czynniki osobowe osoby fizycznej, natomiast przykładową konsekwencją takiego przetwarzania może być automatyczne odrzucenie elektronicznego wniosku kredytowego czy elektroniczne metody rekrutacji bez interwencji ludzkiej) - NIE DOTYCZY